ผู้จัดการ แผนกสารสนเทศด้านเทคโนโลยีและ เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร
คุณสมบัติ

ตามตำแหน่ง

1. ร่วมกำหนดและดำเนินการตามกรอบแผนงานและงบประมาณวิสัยทัศน์ของฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม และนโยบายที่ได้รับ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแผนกฯ เพื่อเสนอของบประมาณดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. บริหารจัดการโครงการ ประสานงานโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ

3. จัดทำระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและเกี่ยวเนื่อง

4. พัฒนาระบบงาน และควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของแผนกสารสนเทศด้านเทคโนโลยีและ เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

4. จัดทำแผน รายงานผลความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

6. ให้บริการลูกค้าด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและบริการของฝ่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่บริการของแผนก/ฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง

7. สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในสถาบันอาหาร และภาครัฐ/องค์กรเอกชน/มหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/งานด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร และที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝ่าย

8. ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของทีม

9. เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ในการให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำด้านวิชาการในการประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามระบบคุณภาพ

1.  กำกับดูแลและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามระบบคุณภาพ

2.  จัดทำและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งนำไปปฏิบัติ

     ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.  บันทึกและรายงานข้อขัดข้อง หรือข้อเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชา

     ทราบและ หรือ พิจารณาแก้ไขป้องกัน

4.  เข้าร่วมกิจกรรมระบบคุณภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

ความรู้ และทักษะ

1.  ปริญญาโทขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 3 ปี

3.  ทักษะการบริหารโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ

4.  ทักษะการเขียน การนำเสนอผลงาน

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins