เชื้อก่อโรคใน... หน่อไม้ปี๊บ

หน่อไม้ปี๊บ  นับเป็นอาหารที่ต้องระมัดระวังในการซื้อหามาทาน  เนื่องจากเคยมีข่าวคราวครึกโครม    ถึงอันตรายของหน่อไม้ปี๊บเมื่อหลายปีมาแล้ว สาเหตุมาจากการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ชื่อ  คลอสทริเดียม  โบทูลินั่ม เชื้อชนิดนี้ หากอยู่ในสภาพของสปอร์  มันสามารถปนเปื้อนกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น ดิน น้ำ น้ำทะเล และอาจปนเปื้อนต่อไปยังผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ได้เมื่อเรานำผลผลิตที่ปนเปื้อนมาผลิตเป็นอาหาร  สปอร์ ก็จะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนั้นด้วย ปกติสปอร์ ของ คลอสทริเดียม  โบทูลินั่ม จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่เมื่อมันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ สภาวะที่ไม่มีอากาศโดยเฉพาะก๊าซออกซิเจน เช่น อาหารที่บรรจุอยู่ในกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ (ไม่เปรี้ยว)

 

สปอร์มันจะงอกและเจริญ แบ่งตัวเพิ่มจ านวนมากขึ้นในอาหาร ซึ่งขณะที่เชื้อเจริญนี้เองมันจะสร้างสารพิษชนิดที่มีอันตรายรุนแรงมาก ออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ หากได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย จะมีผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง ทำให้มีอาการเริ่มตั้งแต่อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย ปาก คอ ลิ้นแห้ง ม่านตาไม่ตอบสนอง ตามองเห็นภาพซ้อนกลืนยากหายใจขัด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบการหายใจล้มเหลว จนเสียชีวิตในที่สุดอาหารที่มักพบสารพิษชนิดนี้ปนเปื้อน ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง ผักกระป๋อง ข้าวโพดกระป๋อง แกงสำเร็จรูปกระป๋อง หน่อไม้อัดปี๊บ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่สมบูรณ์


วันนี้สถาบันอาหาร สุ่มตัวอย่างหน่อไม้ปี๊บจำนวน 5 ตัวอย่างจาก 5 ย่านการค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ คลอสทริเดียม โบทูลินั่ม ผลปรากฎว่า
ทุกตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเลย แต่อย่าชะล่าใจ ขอแนะให้นำหน่อไม้ปี๊บมาต้มในน้ำเดือดนาน 10 – 15 นาที เพื่อทำลายสารพิษ ก่อนนำมาทานหรือปรุงเป็นอาหารทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins