ผัก……กับยาฆ่าแมลง

ผัก เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารคาวแทบทุกชนิด แม้กระทั่งใช้โรยหน้าอาหารเพื่อความสวยงาม ผักสวนครัวที่ปลูกเองหลังบ้าน และที่ขึ้นเองริมรั้วอาจหายห่วงเรื่องการใช้ยาฆ่าแมลง แต่ถ้าเป็นผักที่หาซื้อตามท้องตลาดอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนเข้าไป อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ยิ่งหากเป็นผักที่ผลิตเพื่อส่งออกด้วยแล้ว หากตรวจพบยาฆ่าแมลงปนเปื้อนอาจลุกลามเป็นประเด็นกีดกันทางการค้า และห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยได้ในที่สุด

 

วิธีป้องกันนั้นไม่ยาก แค่เกษตรกรใส่ใจเรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ในการเพาะปลูกพืชผักและน าระบบ GAP ไปใช้ ก็จะทำให้มีการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวได้ทำให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภคเมื่อเกษตรกรตระหนักและปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบ GAP ผลที่ได้คือ พืชผักผลไม้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปัญหาเรื่องผักมียาฆ่าแมลงตกค้างก็จะหมดไปตัวคนปลูกก็มีสุขภาพดีขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากยาฆ่าแมลงที่ใช้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็ปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นต่อพืชผักที่ผลิตในประเทศ เกิดการเกษตรแบบยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น

วันนี้ สถาบันอาหาร ขอตอกย้ำเรื่องความปลอดภัยของอาหารกันอีกครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างผักสดตามย่านต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5 ตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้าง 4 กลุ่ม จำนวนรวม 58 ชนิด ผลที่ได้คือผักทุกตัวอย่างไม่พบยาฆ่าแมลง ปนเปื้อนเลยคนปลูกปลอดภัย คนกินปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ///

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins