MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร

     วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้แทนลงนามของทั้ง 3 ฝ่าย บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการผลิตและให้บริการอาหารภายในจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจการผลิตและการให้บริการอาหารภายในจังหวัดเพื่อร่วมสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins