หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

 

     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้กำหนดไว้ในข้อ 6 ของประกาศว่า ผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต และผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด และให้หมายความรวมผลิตภัณฑ์อื่นที่นิยามตามประกาศฯ ที่กำหนดไว้ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเป็นที่น่าเชื่อถือของประเทศคู่ค้า

 

ระยะเวลาอบรม 27-31 มีนาคม 2560  โปรดรายละเอียดจากไฟล์แนบค่ะ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins