เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Myanmar International Franchise & SME Expo 2017

ข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Myanmar International  Franchise & SME Expo 2017

ชื่องาน : Myanmar International  Franchise & SME Expo 2017

สถานที่ : Tatmadaw Hall เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพพม่า

ระยะเวลาการจัดงาน : วันพฤหัสบดีที่ 19 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 กิจกรรมการเจรจาการค้า และวันจำหน่ายปลีก

ผู้จัด : 981 Creative Myanmar Co., Ltd.

ลักษณะงานสินค้าที่จัดแสดง : เป็นงานแสดงสินค้า งานบริการ และ แฟรนไชส์ เพื่อการเจรจาการค้า และจำหน่ายสินค้า

 

สินค้าที่จัดแสดง : 

กลุ่มสินค้า อาหาร/เครื่องดื่ม
แฟรนไชส์ : ด้านการศึกษา Entertainment spa
กลุ่มด้านงานบริการ ที่ปรึกษา กฎหมาย  

 

การเข้าร่วมงาน

Myanmar International  Franchise & SME Expo 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 สถาบันอาหารร่วมเป็นผู้สนับสนุน รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน 20 ราย  ขนาดคูหามาตรฐาน 3*3 เมตร

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าพื้นที่และบูธมาตรฐาน สถาบันอาหารสนับสนุน ผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน 5,000 บาท ต่อ 1 คูหา
ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าภาษีใดๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน
- เป็นสมาชิกสถาบันอาหาร
- จดทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนวิสาหกิจ
- สินค้ามีเครื่องหมาย อย.
- สถานประกอบการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP หรือ HACCP
- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น มผช.

 

วิธีการสมัคร

- กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- แนบเอกสารหลักฐานในการสมัครครบถ้วน
- ส่งใบสมัครมายังคุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ : e-mail : numpung@nfi.or.th , โทรสาร  02 883 5854

 

หลักฐานการสมัคร

- แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วน
- Company Profile
- รูปถ่ายสินค้า หรือ catalog
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาการจดทะเบียนวิสาหกิจ
- สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทุกรายการที่บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) กรณีบริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าเอง จะต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ว่าได้ทำการผลิตสินค้าให้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนวจลงนามของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ และประทับตราบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้
- สำเนาจดทะเบียนสทิธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งกำเนินสินค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในสินค้าของบริษัท ซึ่งจะนำไปจดแสดงในงานดังกล่าว
ทั้งนี้ เอกสารต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมตราประทับบริษัท และแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ

 

การคัดเลือผู้เข้าร่วมงาน

1. สถาบันอาหาร โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถาบันฯ จะแจ้งผ่าน web site และ ทาง e-mail
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดระยะเวลา
3. ผู้ประกอบการที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว แต่หากบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมงานด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม สถาบันขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียม โดยผู้ประกอบการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมงานอื่นๆ กับสถาบันอาหารในครั้งต่อไป

 

การชำระเงิน

ผู้ประกอบการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 031-1-52938-0 

ชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่าย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ส่งเอกสารการจ่ายเงินได้ที่ e-mail : numpung@nfi.or.th , โทรสาร  02 883 5854

 

สนใจสมัคร ติดต่อ

- คุณวารีย์รัตน์  บุญเอก
- คุณน้ำผึ้ง  ฉายอำไพ
- สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
  โทรศัพท์ 0 2886 8088 ต่อ 9201 และ 9204 มือถือ 0 86 994 9253 โทรสาร 0 2883 5854
  e-mail : numpung@nfi.or.th ,wareerat@nfi.or.th
  website : www.nfi.or.th

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 9 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น หากสถาบันพิสูจน์ได้ว่ามีการผ่านตัวแทน หรือมีผู้แทนในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของสถาบันอาหาร
ในการดำเนินการขนส่ง ผู้ประกอบการ จะต้องดำเนินการติดต่อประสานผู้ขนส่งด้วยตนเอง
ในการเดินทาง และที่พัก รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศพม่า ผู้ประกอบการสามารถจัดการดำเนินการได้ด้วยตนเอง
ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดหา ผู้แปลภาษาประจำบูธด้วยตนเอง

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins