โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

 

     อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกพื้นฐานของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหารเป็น 1 ใน 7 ประเทศของโลก ที่มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีมูลค่ามหาศาลในการจะนำเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านเกษตรกรรมของประเทศให้มีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคชนบทจึงจัดว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

     ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถผลักดันให้เป็นครัวอาหารของโลกได้ แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ยังมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้อุตสาหกรรมอาหารไทยต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตตามกระแสโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตของไทยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการเกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆทั่วโลก 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins