ขอเชิญรับฟังเรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กำหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
โครงการศึกษา เรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องพัชราวดี โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins