ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังไฟล์แนบต่อไปนี้

 

ไฟล์แนบ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins