โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561

            สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม อันคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหาร “รสไทยแท้” โดยยกระดับการให้      การรับรองมาตรฐาน “รสไทยแท้” ให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคที่มีอยู่    ทั่วโลกจำนวนมาก อันเป็นการส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทย และยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังไฟล์แนบ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins