ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ตระหนักถึงปัญหาและ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (อาหารแปรรูป) ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังไฟล์แนบต่อไปนี้

 

1.  [ใบสมัคร]

2. [ใบโบว์ชัว]

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins