กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ตระหนักถึงปัญหาและ
ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะน าเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้ความสำเร็จของ
การพัฒนาสถานประกอบการ จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่เคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว มีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้และ
ประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง โดยเฉพาะต้องเคยผ่านการรับงานและการ
ให้บริการปรึกษาแนะนำ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์จาก
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับบริการโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มาเป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการ 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังไฟล์แนบต่อไปนี้

1.  [ใบสมัคร]

2. [.โบว์ชัว]

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins