ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ เรื่องกำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งประกาศเกี่ยรติคุณผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และได้เปิดรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 9 ประเภท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ได้ที่ http://www.industry.go.th/industry_award/

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins