รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2561

รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2561

ความเป็นมา

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมของทุก ๆ ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2535 และต่อมาในปี 2536 กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกและการมอบรางวัล โดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Industry Award)  ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องทุกปีจนมาถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสามารถนำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  1. โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการเชิดชูเกียรติโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
  2. ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  3. สามารถใช้เป็นใบเบิกทางด้านการตลาด สามารถสร้างภาพพจน์และความรู้สึกที่ดีด้านมาตรฐานและคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้
  4. สิทธิประดับธงตราสัญลักษณ์รูปรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ณ สถานประกอบการ เฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมเท่านั้น

ข้อกำหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ที่มีใบรับรองการเป็น ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยไม่จำกัดประเภทและขนาดวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานประกอบการที่มีธุรกิจหลักเป็นการผลิต กล่าวคือ มีการแปรรูปปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นสินค้า
  2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิได้รับรางวัล ทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก
  4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
  5. สถานประกอบการไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใด ๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย  ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง (นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558)
  6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ดำเนินการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

วิธีการสมัคร :

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.industry.go.th/industry_award

 

 

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561**

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins