โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food)

สถาบันอาหาร ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ในกิจกรรมส่งเสริมตรวจติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล โดยดำเนินการจัดอบรมผู้ตรวจฮาลาล เรื่อง การตรวจและเทคนิคการตรวจของผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมรีสอร์ทร่มเย็นฟาร์ม(สกอจ. สระบุรี) และฝึกเทคนิคการตรวจของผู้ตรวจฮาลาล ณ สถานที่ผลิตจริง โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง (โรงงานซันฟู้ด) ในวันที่ 3 เมษายน 2561

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins