โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

             ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นผ่านทั้งด้านความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร หรืออาหารถิ่น เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนารูปลักษณ์ให้สวยงามดึงดูดตาและยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณประโยชน์ให้เกิดเป็นกระแสความนิยมจนสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มากนัก  นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยไม่ศึกษาความต้องการ  รสนิยมของผู้บริโภครวมถึงแนวโน้มของกระแสนิยม(Trend) ของกลุ่มผู้บริโภคด้วย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง  จนกระทั่งสามารถขยายฐานการตลาดให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์ จนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างกว้างขวาง

             สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจทั้งด้านรูปลักษณ์ความสวยงาม ตลอดจนอรรถประโยชน์ในการใช้สอย รสชาด จนสามารถเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถผลิตขายในเชิงพาณิชย์ได้ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเพราะขาดการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน รวมถึงอาจเป็นเพราะไม่ได้มีการวิเคราะห์ตลาดก่อน จึงส่งผลต่อการรับรู้ (Awareness) และความสนใจ (Interested) ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แรงพอที่จะก่อให้เกิดความอยากลองซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่ม Regular และ Turn Around ในกลุ่มสินค้าอาหารถิ่น เครื่องสำอาง และสมุนไพร โดยเน้นความสำคัญที่ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าแล้วยังมีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปเปิดตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณณฐมน ไวยสุตรา

โทรศัพท์ : 02 422 8688 ต่อ 2114

E-mail : natamon@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins