เชิญติดตาม Live สด หัวข้อ ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล ผ่าน FIC Fanpage

เชิญติดตาม Live สดผ่าน  FIC Fanpage ในหัวข้อ" สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ"

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 25561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

....................................................................................................................................................................................................................

กำหนดการสัมมนา

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 นณ ห้องประชุม MR 218 ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์     

  1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต
  2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย  

วิทยากร  :  รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร                     ลาดกระบัง

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.

สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลและอาหารทางการแพทย์

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น.

ผลของสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในอาหารฟังก์ชันนัล (functional food) ต่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

15.30 – 16.00 น.

ถาม-ตอบ

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins