ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและแปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากแมลงใน
เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินถึงศักยภาพการเพาะเลี้ยง การแปรรูป และการค้าผลิตภัณฑ์
แมลงของไทย รวมทั้งโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แมลงในต่างประเทศ
ในการนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันอาหาร โดยความ
ร่วมมือจากกรมปศุสัตว์

 

กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและ
แปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า”
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์จากตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะน าไปสู่การจัดท าแนวทางในการส่งเสริม /พัฒนา
การเลี้ยงและแปรรูปแมลงบริโภคของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศต่อไป

 

โดยกำหนดจัดสัมมนา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ –
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ 

จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนได้ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวและให้ความคิดเห็นอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการตลาดแมลงบริโภคได้
(Edible Insects) ที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณพรทิพย์ มีสัตย์, คุณธนาพร โพธิเสถียร

โทรศัพท์ 02 -422 8688 ต่อ 4000 และ 1901
โทรสาร 02-422 8508
E-mail : pornthip@nfi.or.th, thanaporn@nfi.or.th

 

กำหนดการ

แบบตอบรับการสัมมนา

 
 
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins