ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พีแอลซีและการออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง

             ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พีแอลซีและการออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 วันที่9-10, 16 มกราคม 2562  รวม 5 วัน  ณ ห้องฝึกอบรม 303 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กทม.  โดยขอเรียนเชิญสมาชิกหรือผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

             ทั้งนี้โปรดแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมถึงกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรศัพท์ 02 367 8416  โทรสาร 02 381 1056 หรือ e-mail : thavee2554@gmail.com  ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2561  รายละเอียดตามไฟล์แนบ  (รับจำนวน 24 ท่าน)

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่

คุณทวีศักดิ์  วิวัฒวิทยาวงศ์ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร.  02 367 8416, 090 9754 788, 063 224 0180
E-mail : thavee2554@hotmail.com

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins