โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SME

สถาบันอาหารขอเชิญท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
Food Taipei 2019 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารสุดยิ่งใหญ่ในไต้หวัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 มีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,700 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าชมงานกว่า 530,000 คนทั่วโลกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว รวมถึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังคงมีช่องว่างสำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดไต้หวัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงและเรียนรู้พัฒนากลยุทธ์สร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นและต่อยอดทางธุรกิจ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพาคณะผู้ประกอบการร่วมนำสินค้าจัดแสดงในงาน Food Taipei 2019 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562

หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัครและมีการยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง
2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการกับ สสว. (สามารถสมัครได้ที่ http://www.sme.go.th/th/index.php/member)
3. ต้องสมัครเป็นสมัคร SME CONNEXT (สามารถสมัครได้ที่ App Store และ Play Store )
4. ต้องเป็นธุรกิจ SME ตามนิยามตามกฎกระทรวง
5. ไม่เคยเป็นผู้ที่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ สสว. และสถาบันอาหาร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน หรือเคยบอกเลิกการเข้าร่วมงานอย่างกระทันหัน
6. ต้องไม่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
7. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมของกิจกรรม
8. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงสินค้ากับทาง สสว.

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins