รายงานพิเศษความสำคัญของอาหารนวัตกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ตอนความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

 

ตลาดอาหารอนาคต (Future Food) ในประเทศ คาดว่าในปี 2562 จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.96 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปี 2561 และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอาหารฟังก์ชันนัล คือกลุ่มหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 60 รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ กลุ่มอาหาร free-from เช่น ปราศจากเนื้อสัตว์ ปราศจากกลูเตน และอาหารอินทรีย์ แนวโน้มการเติบโตของอาหารอนาคตในตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูงในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และจีน ก็มีทิศทางเดียวกัน ผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้ามการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่าง ๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรสู่อาหารแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดส่งออกต่อไป

 

 

ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอาหารในอนาคต สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบหมายสถาบันอาหารดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดตนองค์ความรู้ในทุกมิติเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร 5 ระดับ เกิดเป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยการนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารในระดับโลก ที่มีความยั่งยืนในการแข่งขัน 

 

 

นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ในรุ่นแรกนี้ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ MODERN MARKETING, ADVANCE FOOD SUPPLY CHAIN, MODERN MANAGEMENT เป็นต้น และยังมีการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อยกระดับ ผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านมาตรฐานสากล การตลาดดิจิทัล การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน Lean Process Management และยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายรวัตกรรมอาหาร 4.0 พร้อมทั้งมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะนวัตกรรมอาหาร 4.0 เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอาหาร และสร้างธุรกิจแนวใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 

 
 
 
 
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins