สถาบันอาหารจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตํามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

สถาบันอาหาร

ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตํามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร 

โครงสร้างหลักสูตร 

กำหนดการ

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins