ประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 

สำนักงานมูลนิธิ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ พร้อมเปิดรับสมัคร ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 

คุณสมบัติ :

- สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 63 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และในตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 – 14 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th หรือ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 

ติดต่อได้ที่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-354-1587  (ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins