โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม

 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

                1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

                2 พัฒนาผู้นำและผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ส่งเสริมความเข้มแข็ง

                3 พัฒนาศักยภาพเชิงลึกกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

                4 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด

                5 สนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ในระดับประเทศและระดับสากล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

                1 ธุรกิจการเกษตร/ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

                2 เป็นบุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)

                3 เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในการผลิต บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่งมะพร้าว สับปะรด หรือกระเทียม และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สับปะรด หรือกระเทียม หรือเป็นผู้มีความสนใจและประกอบอาชีพด้วยคงามซื่อสัตย์ สุจริต

                4 มีพื้นที่การเพาะปลูกมะพร้าว สับปะรด หรือกระเทียม หรือมีพื้นที่เพื่อทำการเกษตรหรือมีความสนใจ

                5 มีความยินดีในการให้ข้อมูลแก่โครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                6 หลักเกณฑ์อื่นๆตามความเหมาะสม

                7 เป็นสมาชิกของกลุ่มพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเข้มแข็ง

                8 เป็นสมาชิก สสว.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

สนใจสมัครสอบถามเพิ่มเติมที่

โกสีย์ วัจนทวีโรจน์ 02 422 8688 ต่อ 2114

อารีย์พร ถ้ำรุ่ง 02 422 8688 ต่อ 2105

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ้งด้านล่าง

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins