TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น

ที่ ป.06/2560                     

ประกวดราคา

เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม Innovation & Value co-creation in food Industry

ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2560

     สถาบันอาหารมีความประสงค์จะประกวดราคา การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น กิจกรรม Innovation & Value co-creation in food Industry ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2560 ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม โดยมีรายละเอียดตามที่สถาบันอาหารกำหนด ดังนี้

ข้อ 1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างจัดทัวร์หรือประกอบกิจการท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา) ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และมีผลงานในการจัดการศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน โดยวันยื่นซองประกวดราคาผู้เสนอจะต้องยื่นหลักฐาน (หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาหรือสำเนาการเบิกจ่ายเงิน) อ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณา และมีผลงานอย่างน้อย 1,000,000 บาทต่อ 1 ผลการดำเนินงานซึ่งเป็นการจัดไปประเทศญี่ปุ่น หรือไต้หวัน อย่างน้อย 1 ผลการดำเนินงาน
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันอาหาร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ข้อ 2  การรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่แผนกจัดซื้อ สถาบันอาหาร ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทำการของสถาบันอาหาร         ระหว่างเวลา 9.00  น. ถึง 17.00 น. หรือสามารถ Download เอกสารประกวดราคาได้ที่ www.nfi.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ คุณอรวรรณ สังข์พรมราช   โทร. 02-8868088 ต่อ 1106 E-mail: orawan_s@nfi.or.th

ข้อ 3  การยื่นซองเอกสารประกวดราคา

กำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รายละเอียดดังนี้

ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดราคา จัดทำรายละเอียดและแยกบรรจุซองเป็น 3 ซอง โดยแยกเป็น ดังนี้
1.1 ซองเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

1.2 ซองเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

1.3 ซองใบเสนอราคา (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

     2. ให้ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ ป.06/2560

ส่งด้วยตนเอง ณ แผนกจัดซื้อ สถาบันอาหาร อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ข้อ 4 ข้อสงวนสิทธิ์ต่างๆ

สถาบันอาหารสงวนสิทธิ์ที่จะคำนึงถึงคุณภาพความต้องการของงานที่จัดหา ราคาที่เหมาะสมซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่ต่ำสุด โดยยืดถือประโยชน์ของสถาบันอาหารเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2559

.................................................................................................................................................

Link download แบบฟอร์มใบเสนอราคาและแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins