ประกาศขยายระยะเวลายื่น จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศขยายระยะเวลายื่น จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร
 
ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองสอบราคา จนถึงวันที่  25 มกราคม 2560 ภายใน 16.00 น.

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR)
กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย(โลหะหนัก)                                  
ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐาน            
เพื่อเป็นครัวอาหารของโลก" ประจำปี 2560
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบและสอบถามเพิ่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     นางสาวนฤมล คงทน
     ผู้จัดการแผนกประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย
     ฝ่าย Food Functionality Evaluation Center
     ศูนย์บริการห้องปฎิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
     โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 5118  โทรสาร 02-883-5022
     Email : narumon@nfi.or.th

ผู้ประสานงานโครงการ
     นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
     เจ้าหน้าที่ประสานงาน
     ฝ่าย Food Functionality Evaluation Center
     ศูนย์บริการห้องปฎิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
     โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 5118  โทรสาร 02-883-5022
     Email : sirichan@nfi.mail.go.th

 

ยื่นข้อเสนอได้ที่

คุณอินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี
แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1106 โทรสาร 0-2886-8106
 

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่  5 มกราคม  - 13 มกราคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

................................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins