ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษาด้านการสำรวจข้อมูลผู้บริโภค โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวกนกวรรณ  พิพัฒน์วนิชกุล

เจ้าหน้าที่อาวุโส  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โทรศัพท์ 0 2886 8088 ต่อ 3119 โทรสาร 0 28835853 Email : kanokwan@nfi.or.th

 

ยื่นข้อเสนองานได้ที่

อินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1106 โทรสาร 0-2886-8106

Email : Intranee@nfi.or.th

 

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใน 16.00 น.

................................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins