TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดมาตรฐานรสชาตอาหาร (E-Delicious) ชุดที่ 1

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนกเคมี

นายชลยุทธ ระวีวรรณ

โทร.02-8868088 ต่อ 5123

                                                                                

 

ยื่นข้อเสนองานได้ที่

นางสาวอรวรรณ สังข์พรมราช

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1106 โทรสาร 0-2886-8106

Email : orawan_s@nfi.or.th

 

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

................................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins