ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

                  ตามที่ สถาบันอาหาร ได้ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)  ตามประกาศที่ป.02/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นั้น

                    ในการนี้ สถาบันอาหาร ขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้อง   ขอปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ขอให้หน่วยงาน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่วางหลักประกันซองของการประกวดราคางานดังกล่าว เข้ามารับหลักประกันซองคืนที่ สถาบันอาหาร โดยติดต่อแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-8088-90 ต่อ 1700  ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ภายใน   วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                               ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

 

                                                                            นายบัณฑิต เรืองตระกูล

 
 
 
 
 
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins