ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2559 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ประจำปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษา โครงการ TFF
07/12/2559 TOR เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
07/12/2559 ขอกำหนดการจัดจางที่ปรึกษา (Term of Reference)
07/12/2559 TOR ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตลาดและแผนธูรกิจภายใต้โครงการ Thailand Food Forward ปีงบประมาณ 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติทีปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการฮาลาล
07/12/2559 TOR โครงการปรับปรุง Network Switch สถาบันอาหาร
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการ TQW ปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการ TFF ปี 2559
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฮาลาล ปี 2559
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins