ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
09/12/2559 TOR จัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง
08/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซอง TOR การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา
07/12/2559 ประกาศแก้ไข TOR การจัดจ้่างงานเหมาบริการ ณ ประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี
07/12/2559 TOR งานจ้างจัดทำกิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ ปัจจัยสนับส
07/12/2559 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน สำหรับหลักสูตร Innovative Food Entrepreneur Programme(iFEP)
07/12/2559 TOR งานจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Smart SME Expo 2016 วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
07/12/2559 TOR พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันอาหาร www.nfi.or.th ปี 2559 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
07/12/2559 TOR โครงการจัดทำระบบบริหารสัญญา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
07/12/2559 ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Thai food heritage ปี 2559
07/12/2559 ประกาศขยายระยเวลายื่นซอง TOR กิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Testing) โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward)
07/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลา TOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานการปรับศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยระยะที่ 2
07/12/2559 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบหลายทิศทาง
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins