ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
27/12/2560 แจ้งขยายระยะเวลาประกาศ TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคาร และโครงสร้างสถานที่ภายนอกอาคารเฟส 2 อาคาร B ชั้น 1 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์
25/12/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2561
25/12/2560 ประกาศยกเลิก TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต ปี2561
25/12/2560 ประกาศยกเลิกTOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2561
22/12/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้าของ อุตสาหกรรมอาหารอนาคต ปี 2561
14/12/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(Enhancing Thai Halal Food) ประจำปีงบประมาณ 2561
01/12/2560 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography)
25/10/2560 TOR การจัดซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2561
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins