ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
23/06/2560 TOR จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data (เบื้องต้น) ภายใต้กิจกรรมรักษาระบบและจัดทำข้อมูลอาหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารฮาลาลไทยปี 2560
23/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันการขยา
23/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
23/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านระบบ HACCP โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
23/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านระบบมาตรฐาน GMP โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
22/06/2560 ประกาศยกเลิกการสอบราคา TOR จัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรมไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
22/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านการลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
22/06/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาสถานประกอบการด้านแผนธุรกิจการตลาด โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2560
15/06/2560 TOR การวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
14/06/2560 TOR พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่ความรู้อาหารอนาคต
12/06/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความต
07/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins