ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2016 TOR กิจกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
07/12/2016 ประกาศแก้ไข TOR การพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Thailand Food Market ระยะที่2
07/12/2016 ประกาศแก้ไข TOR งานจัดทำโครงการ Thai Street Food อาหารริมทางปี 2559
07/12/2016 TOR จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของร้านอาหาร
07/12/2016 TOR การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Thailand Food Market ระยะที่ 2
07/12/2016 TOR จัดซื้อเครื่อง Homogenizer ประจำปี 2559
07/12/2016 TOR จ้างจัดทำโครงการ Thai Street Food อาหารริมทางปี 2559
07/12/2016 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ประจำปี 2559
07/12/2016 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษา โครงการ TFF
07/12/2016 TOR เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
07/12/2016 ขอกำหนดการจัดจางที่ปรึกษา (Term of Reference)
07/12/2016 TOR ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตลาดและแผนธูรกิจภายใต้โครงการ Thailand Food Forward ปีงบประมาณ 2559
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins