ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
29/05/2560 TORการจ้างพัฒนา Application กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและการเชื่อมโยง ตลาดออนไลน์ผ่าน Application ภายใต้ โครงการ การเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
26/05/2560 ประกาศยกเลิก TORจ้างพัฒนาและประชาสัมพันธ์Websiteและ Application Thaistreetfood ระยะที่ 2
26/05/2560 TOR การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำองค์กร (Video Presentation)
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
25/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความ
25/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพฯ
25/05/2560 ประกาศยกเลิก TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
25/05/2560 ประกาศยกเลิกTORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
24/05/2560 TORจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบสินค้าที่ได้รับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาล
24/05/2560 TOR จัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรมไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins