ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
16/05/2560 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
16/05/2560 ประกาศยกเลิก TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
16/05/2560 TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
15/05/2560 TORการจัดซื้อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator)
09/05/2560 ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและ การผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
09/05/2560 ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
08/05/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560
08/05/2560 ประกาศยกเลิก TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560
05/05/2560 TORการจัดซื้อ เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion System)
05/05/2560 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Homogenizer ประจำปีงบประมาณ 2560
24/04/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
24/04/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins