ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
24/04/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
24/04/2560 TORโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
24/04/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
19/04/2560 TOR ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิต ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อเป็นครัวอาหารของโลก (สศอ.)
19/04/2560 Admin : Test เทสต์ทดสอบระบบ
03/04/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก ประจำปีงบประมาณ 2560
03/04/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560
03/04/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) ปหระจำปีงบประมาณ 2560
03/04/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการ"ศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ" (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector) ประจำปีงบประมาณ 2560
29/03/2560 TOR จ้างปรับปรุงเว็บไซด์ www.thaihalalfoods.com ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคสินค้าอาหารฮาลาลของไทยด้วยการจัดทำ Application และ Register Online Halal Food ปี 2560
27/03/2560 TOR จัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
13/03/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins