ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
10/01/2560 TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
05/01/2560 ประกาศขยายระยะเวลายื่น จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร
29/12/2559 ประกาศยกเลิก TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
26/12/2559 TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
26/12/2559 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)
21/12/2559 TOR การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 ชุด
21/12/2559 TOR งานจ้างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
20/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองสอบราคาTOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
20/12/2559 TOR กิจกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร และการพัฒนาระบบบัญชีต้น
20/12/2559 TOR งานจ้างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศระหว่างศูนย์การออกแบบ และตรวจสอบอุตสาหกรรม
16/12/2559 TOR โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป : กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
13/12/2559 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร)
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins