ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
21/12/2559 TOR งานจ้างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
20/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองสอบราคาTOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
20/12/2559 TOR กิจกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร และการพัฒนาระบบบัญชีต้น
20/12/2559 TOR งานจ้างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศระหว่างศูนย์การออกแบบ และตรวจสอบอุตสาหกรรม
16/12/2559 TOR โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป : กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
13/12/2559 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร)
09/12/2559 TOR จัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง
08/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซอง TOR การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา
07/12/2559 ประกาศแก้ไข TOR การจัดจ้่างงานเหมาบริการ ณ ประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี
07/12/2559 TOR งานจ้างจัดทำกิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ ปัจจัยสนับส
07/12/2559 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน สำหรับหลักสูตร Innovative Food Entrepreneur Programme(iFEP)
07/12/2559 TOR งานจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Smart SME Expo 2016 วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins