ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
03/04/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการ"ศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ" (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector) ประจำปีงบประมาณ 2560
29/03/2560 TOR จ้างปรับปรุงเว็บไซด์ www.thaihalalfoods.com ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคสินค้าอาหารฮาลาลของไทยด้วยการจัดทำ Application และ Register Online Halal Food ปี 2560
27/03/2560 TOR จัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
13/03/2560 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
08/03/2560 TOR งานวิจัยย่อยเรื่อง การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา เพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย
28/02/2560 TOR โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานอาหารสากล
28/02/2560 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดมาตรฐานรสชาตอาหาร (E-Delicious) ชุดที่ 1
10/02/2560 ประกาศยกเลิก TOR การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา
10/02/2560 ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษาด้านการสำรวจข้อมูลผู้บริโภค โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
17/01/2560 TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น
10/01/2560 TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
05/01/2560 ประกาศขยายระยะเวลายื่น จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins