ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2559 TOR พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันอาหาร www.nfi.or.th ปี 2559 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
07/12/2559 TOR โครงการจัดทำระบบบริหารสัญญา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
07/12/2559 ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Thai food heritage ปี 2559
07/12/2559 ประกาศขยายระยเวลายื่นซอง TOR กิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Testing) โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward)
07/12/2559 ประกาศขยายระยะเวลา TOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานการปรับศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยระยะที่ 2
07/12/2559 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบหลายทิศทาง
07/12/2559 TOR จัดจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก กิจกรร
07/12/2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด TOR งานจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
07/12/2559 TOR งานการจัดแสดงนิทรรศการ Food Single Window Gateway ในงาน THAIFEX : World of Food Asia 2016
07/12/2559 ข้อเสนอโครงการ กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
07/12/2559 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด
07/12/2559 TOR กิจกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins