บริการตรวจวิเคราะห์ (ทางจุลชีวะ)
General Food
Test Item Method
Coliform* FDA-BAM
E.coli* FDA-BAM
Enterobacteriaceae* ISO
Listeria monocytogenes* ISO
Salmonella spp.* ISO
Shigella sp. FDA-BAM
Staphylococcus aureus* FDA-BAM
Aerobic Plate Count* FDA-BAM
Thermophillic Aerobic Count (APC 55 °C)* FDA-BAM
Vibrio Cholerae* FDA-BAM
Vibrio parahaemolyticus* FDA-BAM
Clostridium Perfringens* FDA-BAM
Bacillus cereus* FDA-BAM
Yeast & Mold* APHA
Heat Resistant Bacteria APHA
Heat Resistant Mold APHA
* หมายถึง ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins