เกณฑ์ทางสถิติที่ใช้สำหรับการประเมินผลการทดสอบความชำนาญ    
1. โปรแกรมการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้ค่า Robust Z-Score ของกลุ่มผู้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญโดยมีเกณฑ์ดังนี้    
       · ถ้า lZl ≤ 2     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับได้ (Satisfactory)    
       · ถ้า 2 < lZl < 3  แสดงว่าผลการทดสอบนั้นน่าสงสัย (Questionable)    
       · ถ้า lZl ≥ 3     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับไม่ได้ (Unsatisfactory)    
    
2. โปรแกรมการทดสอบเชิงคุณภาพ (Quantitative)    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ผ่าน"    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ไม่ผ่าน"    
    
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :    
แผนกบริการทดสอบความชำนาญ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร    
โทรศัพท์ : 0-2886-8088 ต่อ 5600-5603    
โทรสาร : 0-2886-8088 ต่อ 5555    
e-mail : pt@nfi.or.th    
http:/pt.nfi.or.th    

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins