โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลกปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งได้พยายามผลักดันให้โรงงานแปรรูปอาหารของไทยทุกระดับเข้าสู่ระบบคุณภาพสุขอนามัยในการผลิตระดับสากลไม่ว่าจะเป็นระบบ  FSC 2200  BRC  หรือ ...

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งได้พยายามผลักดันให้โรงงานแปรรูปอาหารของไทยทุกระดับเข้าสู่ระบบคุณภาพสุขอนามัยในการผลิตระดับสากลไม่ว่าจะเป็นระบบ  FSC 2200  BRC  หรือ ISO 22000 มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี แต่การดำเนินการไม่สามารถคลอบคลุมผู้ประกอบการในระบบผลิตอาหารได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาอันสมควร  โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากยังขาดแรงจูงใจด้านการตลาด ขาดความพร้อมด้านงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดจ้างที่ปรึกษา ขาดบุคลากรรองรับ ฯ ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ หากจะตั้งเป้าให้ไทยมีภาพลักษณ์ประเทศเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยชั้นนำของโลกการเร่งให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้ผลิตอาหารของไทยให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยของโลกเพื่อให้การผลิตอาหารของไทยมีเสถียรภาพค งอยู่ได้ในภาวะวิกฤตด้านความมั่นคงของอาหารและยืนหยัดแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมโลก จึงเป็นเรื่องสมควรได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงรุกและเร่งด่วนของรัฐบาล  ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก”  ให้เกิดขึ้นเพื่อเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยของโลกระดับแนวหน้าและไม่เป็นเพียงครัวของโลก...แต่เป็นครัวที่ผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins