โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย 2559

โครงการ “เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย(Thailand Food Forward) ” เป็นแนวทางการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารของไทยตามแนวทางการพัฒน...

โครงการ “เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย(Thailand Food Forward) ” เป็นแนวทางการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารของไทยตามแนวทางการพัฒนาตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก  และนอกจากนี้การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่คุณค่า และภาพลักษณ์อาหารไทยเพื่อให้ไทยเป็นครัวของโลกอย่างสมบูรณ์แบบนั้น ต้องสร้างกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าใจและรับรู้ถึง “อาหารไทย” อย่างแท้จริง อันจะส่งผลถึงภาคการค้าของไทยในการขยายตลาด และรักษาคุณภาพและรสชาติอาหารของร้านอาหารไทย และประชาสัมพันธ์ให้อาหารไทยรู้จักไปทั่วในต่างแดน และเป็นส่วนเติมเต็มกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากในประเทศไทยแล้ว ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins