โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) ปีงบประมาณ 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)  ปี 2560 จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก

โครงการฯ  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2560
โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)


สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

 

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร

1.    ผู้ประกอบการต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์สมัครอย่างน้อย 2 ปี
2.    ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2.1    รับสมัคร
2.2    สำรวจและเริ่มเข้าดำเนินการ ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560 จะแจ้งการยืนยันกำหนดการต่อไป
3.  สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารกำหนด

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. เป็นผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มมีโรงงานผลิตอาหารเป็นของตัวเอง
      2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์สมัครอย่างน้อย 2 ปี 
      3. มีความพร้อมในการร่วมดำเนินโครงการ (สงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน)

หลักฐานประกอบการสมัคร
กลุ่ม SMEs หรือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
1.    สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือสำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.    สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 ,รง.4 หรือ หนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ) พร้อมหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและการต่ออายุใบอนุญาต (ถ้ามี)
3.    สำเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1) พร้อมการต่ออายุใบอนุญาต
4.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.    รายชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ของทีมงาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ  : 25,000 บาท (รวม Vat 7%)

 

เงื่อนไขการสมัคร
1.    ผู้ประกอบการตกลงอำนวยความสะดวกแก่พนักงานของสถาบันอาหาร เพื่อให้สถาบันอาหารสามารถจัดบริการได้โดยมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น
2.    ในกรณีตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ประกอบการจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่สถาบันอาหาร สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.    ผู้ประกอบการยินยอมให้พนักงานของสถาบันอาหารและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันอาหารเข้าดำเนินงานตามโครงการได้
4.    ในกรณีที่การดำเนินงานตามโครงการ  ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการกำหนด โดยมิใช่ความผิดของสถาบันอาหาร หรือ การดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการและผู้ประกอบการต้องการให้สถาบันอาหารเข้าปฏิบัติการต่อไป ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงินไม่น้อยกว่า 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อการปฏิบัติงาน 1 วัน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ภายใน 1 วัน โดยชำระก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสถาบันอาหาร จักดำเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
5.    ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการ  และนำไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง
6.    ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากรและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการดำเนินการโครงการ โดยแต่ละโรงงานที่เข้าร่วมต้องจัดบุคลากร ซึ่งเป็นพนักงานประจำเข้าร่วมโครงการ 3- 5 คน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมดำเนินการ  โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
-    ถือสัญชาติไทย
-    ทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร และ / หรือจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ท่าน
-    ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน
-    ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

หมายเหตุ
1.    เอกสารใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ ผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และ ประทับตรา ทุกแผ่น
2.    สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารกำหนด
3.    ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560
4.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งใบสมัครได้ที่

คุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน, คุณเครือวัลย์ พรมลักษณ์
โทร.0 2886 8088 ต่อ 9400 โทรสาร. 0 2883 5851, 0 2886 8106 
E-mail : mayura@nfi.or.th, kruawan@nfi.or.th
หรือ สถาบันอาหาร  2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา**

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins