โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลกปีงบประมาณ 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก  จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยก เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก

โครงการฯ  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก


สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยก เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันอาหาร


1.    ผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 กิจกรรม (โดยเลือกจากโปรแกรมกิจกรรมด้านล่าง) เท่านั้น โดยสถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารกำหนด
2.    ผู้ประกอบการต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมที่ประสงค์สมัครอย่างน้อย 2 ปี
3.    กรณีเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบ BRC / ISO 22000 ในกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ประกอบการควรมีการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 
4.    ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
4.1    รับสมัครตั้งแต่ ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
4.2    สำรวจและเริ่มเข้าดำเนินการ จะแจ้งการยืนยันกำหนดการต่อไป

 

1.รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก

 

 

 

เงื่อนไขการสมัคร


1.    ผู้ประกอบการตกลงอำนวยความสะดวกแก่พนักงานของสถาบันอาหาร เพื่อให้สถาบันอาหารสามารถจัดบริการได้โดยมีประสิทธิภาพ อันได้แก่การให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น
2.    ในกรณีตรวจพบในภายหลังว่าผู้ประกอบการจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่สถาบันอาหาร สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.    ผู้ประกอบการยินยอมให้พนักงานของสถาบันอาหารและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันอาหารเข้าดำเนินงานตามโครงการได้
4.    ในกรณีที่การดำเนินงานตามโครงการ  ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการกำหนด โดยมิใช่ความผิดของสถาบันอาหาร หรือ การดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการและผู้ประกอบการต้องการให้สถาบันอาหารเข้าปฏิบัติการต่อไป ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงินไม่น้อยกว่า 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อการปฏิบัติงาน 1 วัน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ภายใน 1 วัน โดยชำระก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสถาบันอาหาร จักดำเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
5.    ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการ  และนำไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง
6.    ผู้บริหารจะต้องจัดสรรบุคลากรและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการดำเนินการโครงการ โดยแต่ละโรงงานที่เข้าร่วมต้องจัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 3- 5 คน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมดำเนินการ  

 

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
-    ถือสัญชาติไทย
-    ทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร และ / หรือจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ท่าน (ถ้ามี)
-    ทีมงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ท่าน
-    ทีมงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและประกอบด้วยหัวหน้าทีมที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

หมายเหตุ
1.    เอกสารใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ขอให้ ผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และ ประทับตรา ทุกแผ่น
2.    ผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 กิจกรรมหลักเท่านั้น โดยสถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอาหารกำหนด
3.    ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มกราคม 2560 – กันยายน 2560
4.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งใบสมัครได้ที่

 

ผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1,2) ติดต่อ
ชื่อผู้ประสานงาน : คุณณรงค์ฤทธิ์ นรมั่ง
เบอร์โทร:0-2886-8088 ต่อ 2102                    
E-mail: narongrit@nfi.or.th 

ผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม (กิจกรรมที่ 3) ติดต่อ
ชื่อผู้ประสานงาน: คุณอัญชลี กองเย็น
เบอร์โทร : 0-2886-8088 ต่อ 2606
E-mail:  unchalee_k@nfi.or.th 

ผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม (กิจกรรมที่ 4) ติดต่อ
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณอุไร มีชู
เบอร์โทร :0-2886-8088 ต่อ 2307
E-mail:  urai@nfi.or.th 

หรือ สถาบันอาหาร  2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน ขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
**หลังจากส่งใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา**

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins