ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 7
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 16 ต.ค. 60
ถึงวันที่ : 17 ต.ค. 60
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 4600
ราคาบุคคลทั่วไป : 4800
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   BRC Food I.7 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับสูง ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในธุรกิจอาหาร  เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับ BRC Food I.7 เพื่อเป็นการปรับจาก BRC Food I.6 สู่ BRC Food I.7 ในองค์กร พร้อมการฝึกปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน  เพื่อเป็นการปรับจาก BRC Food I.6 สู่ BRC Food I.7 ในองค์กร พร้อมการฝึกปฏิบัติ    

 

วิทยากร
  
คุณต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ  วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารระดับสูง, ระดับกลาง, หัวหน้างาน , ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 4,600 บาท / บุคคลทั่วไป 4,800 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 ตุลาคม  2560 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins