การจัดทำฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 23 มี.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ภาคเกษตรกรรม) และ กระบวนการแปรรูป (กระบวนการผลิต) ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลในการประเมินปริมาณการใช้น้ำ และปริมาณการเกิดน้ำเสื่อมคุณภาพโดตตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle of the product) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบ่งชี้ประมาณความต้องการใช้น้ำ ผลการศึกษาจะช่วยบ่งชี้ความเสี่ยง จำแนกแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแสดงข้อมูลทางการค้ากับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารด้วยฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนด และวิธีการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานสากล  
   2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแสดงข้อมูลทางการค้ากับสิ่งแวดล้อมของสินค้าเกษตรและอาหารด้วยฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์    

 

วิทยากร
  
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน-กลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  23  มีนาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins