นวัตกรรมของวัตถุเจือปน (Ingredients Innovation) **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 31 พ.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   วัตถุเจือปนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การช่วยให้อาหารมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับวัตถุดิบ หรือช่วยปรับปรุงคุณภาพในด้านสี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฎต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันก็มีวัตถุเจือปนต่างๆ มากมายที่มีนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบสำหรับการใช้งานให้แก่ผู้ผลิตได้เลือกสรรในการใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเลือกใช้วัตถุเจือปนชนิดใดให้เหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมของวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบัน    

 

วิทยากร
  
ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนักวิจัย อาจารย์ บุคคลทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป  3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins