การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 28 มิ.ย. 61
ถึงวันที่ : 29 มิ.ย. 61
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่อบรม เป็น ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม เป็น ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล 
   ไฮโดรคอลลอยด์ เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ที่ชอบน้ำ (hydrophilic) มีโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นสายยาว เมื่อกระจายตัวในน้ำจะอยู่ในรูปคอลลอยด์  ไฮโดรคอลลอยด์อาจได้มาจากพืช เช่น pectin, carrageenan, agar, alginate, gum arabic, guar gum, locust bean gum และ starch จากสัตว์ เช่น gelatin และ chitosanจากจุลินทรีย์ เช่น xanthan gum และ gellan gum หรือจากการสังเคราะห์ เช่น modified starch, carboxymethylcellulose (CMC) และ hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
   ไฮโดรคอลลอยด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาหารเป็นพวกพอลิแซคคาไรด์และโปรตีน โดยจะทำหน้าที่สำคัญในอาหาร เช่น เป็นสารให้ความหนืด (thickeners) สารทำให้เกิดเจล (gelling agents)  สารช่วยให้น้ำกับน้ำมันเข้ากัน (emulsifiers)  สารที่ทำให้เกิดความคงตัว(stabilzers) สารป้องกันการตกตะกอนหรือช่วยการแขวนลอย  (suspending agents) สารช่วยการยึดเกาะ  (adhesives)  สารเคลือบผิว (glazing agents) สารทำให้เกิดฟิล์ม (film-forming agents)  สารทดแทนไขมันและแป้ง (fat and starch replacers) สารช่วยอุ้มน้ำหรือความชื้น (water-retention agents)    สารลดการแยกตัวของน้ำออกจากเนื้ออาหาร (syneresis reducers)  สารหล่อลื่น (lubricants)  สารทำให้ใส (clarifying agents)  สารเพิ่มมวล (bulking agents)   สารใยอาหาร (dietary fiber) เป็นต้น
   การใช้ประโยชน์ของไฮโดรคอลลอยด์จะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างและคุณสมบัติ เฉพาะตัวของไฮโดรคอลลอยด์แต่ละชนิด และยังขึ้นอยู่กับระบบของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละประเภทด้วย

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ทราบถึงการแบ่งประเภท โครงสร้าง คุณสมบัติเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารของไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ    

 

วิทยากร
  
1. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
  2. ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
  3. ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
  4. ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
  5. ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร 

  จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานฝ่าย QA/QC, พนักงานฝ่าย R&D, นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  28 - วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ  

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins