กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 19 มิ.ย. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
  ประเทศไทยมีปริมาณการส่งสินค้าอาหารสำเร็จรูปไปจำหน่ายยังตลาดโลกเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี  ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะพยายามพัฒนาคุณภาพของอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีการจัดทำระบบ GMP และระบบ HACCP ระบบการหาจุดวิกฤติในการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร แต่ความปลอดภัยของอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปไปจำหน่ายได้ต้องมีการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ดังนั้นภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอาหารสำเร็จรูป เพราะนอกจากจะป้องกันอาหารที่บรรจุไม่ให้เสื่อมสภาพ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารอีกด้วย เนื่องจากเมื่อบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุอาหารจะมีการทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นผลให้มีสารที่เป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุอาหารเคลื่อนย้ายลงมาสู่อาหารที่บรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกเพราะในกระบวนการผลิตภาชนะพลาสติกต้องมีสารเจือปนต่างๆ และสารที่ช่วยในการผลิตต่างๆ เช่น พลาสติไซเซอร์ สเตบิไลเซอร์ สารป้องกันยูวี เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้สามารถจะแพร่กระจายลงสู่อาหารได้ ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารโดยเฉพาะสหภาพยุโรปให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร หรือเรียกว่าวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) มากและมีการตรวจสอบหาข้อมูลของสารที่เคลื่อนย้ายจากพลาสติกลงมาสู่อาหารอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุสัมผัสอาหารไปใช้งานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของนานาชาติ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น

 

วัตถุประสงค์
   
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการนำวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารไปใช้อย่างถูกวิธี  ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีการบริหารจัดการผลิตสินค้าอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆ ลดต้นทุน ด้านความปลอดภัยของวัสดุที่สัมผัสอาหารเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าของอาหารไทยในตลาดโลก

 

วิทยากร
  คุณสุมาลี  ทั่งพิทยกุล ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้บรรจุภัณฑ์  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  19  มิถุนายน  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins