การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 18 ก.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ เป็น ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO/IEC 17025  กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ  ดังนั้นการทดสอบทางจุลชีววิทยา  ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลายจะต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามวิธีและขอบข่ายการวัดและต้องนำประสบการณ์  และข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้รู้สถานะว่าผลการทดสอบผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานในข้อกำหนดการหาค่าความไม่แน่นอน
   2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการหาค่าความไม่แน่นอนไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    

 

วิทยากร
  คุณปรีชา จึงสมานุกูล 
ข้าราชการเกษียณ/ที่ปรึกษาสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพุธที่  18  กรกฎาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ  เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins