ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 2/2561)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 31 ก.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่  เป็น ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล  
   อุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบัน มีเป้าหมายในการขยายการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าเช่น สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งประเทศคู่ค้าเหล่านั้นได้มีการประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะนำเข้า และ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการบริโภคอาหารซึ่งการแสดงข้อมูลอาหารบนฉลากถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่มีความสำคัญที่ผู้ผลิตควรจะเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ
   ฉลากอาหารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ หรือ สรรพคุณที่อาหารชนิดนั้นมีหรือก่อประโยชน์ ซึ่งกฎหมายการแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ หรือ EU Food Information Regulation (FIR) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นระเบียบใหม่ที่ถูกทบทวนและจะถูกนำมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
   สถาบันอาหารเล็งเห็นว่า การจัดอบรมหลักสูตรนี้ จะเป็นการเผยแพร่เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของ สหภาพยุโรปซึ่งผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่ส่งสินค้าอาหารไปสหภาพยุโรปควรต้องเริ่มให้ความสำคัญกับระเบียบฉบับใหม่ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรป 
  2. เพื่อลดปัญหาด้านการจัดทำฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Food and Nutrition Information)    

 

วิทยากร
  คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากร, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) 
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ  ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins